3716/
3716/
รหัสชุดวิชา: 93465อบ1-15
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์และคณะ
ราคา:
30 บาท
3715/
3715/
รหัสชุดวิชา: 93465อ8-15
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ปราณีติ งามเสน่ห์ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐและคณะ
ราคา:
400 บาท
3714/
3714/
รหัสชุดวิชา: 96101บ1-15
สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.น.ต.นิคม มหาสารและคณะ
ราคา:
30 บาท
3713/
3713/
รหัสชุดวิชา: 96101อ9-15
สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.นิสาชล ปิยะสินและคณะ
ราคา:
350 บาท
3712/
3712/
รหัสชุดวิชา: 91324อ8-15
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อ.สมศักดิ์ พิริยโยธาและคณะ
ราคา:
400 บาท
3711/
3711/
รหัสชุดวิชา: 91324อ1-7
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล รศ.ดร.ถวิล อิงคพัฒนากุลและคณะ
ราคา:
350 บาท
3710/m_92320อ9-15.jpg
3710/m_92320อ9-15.jpg
รหัสชุดวิชา: 92320อ9-15
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์และคณะ
ราคา:
350 บาท
3709/m_92320อ1-8.jpg
3709/m_92320อ1-8.jpg
รหัสชุดวิชา: 92320อ1-8
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์และคณะ
ราคา:
400 บาท
58/m_10-103_1.jpg
58/m_10-103_1.jpg
รหัสชุดวิชา: 10103อ1-7
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ
ราคา:
350 บาท
779/m_41401_1.jpg
779/m_41401_1.jpg
รหัสชุดวิชา: 41401อ1-8
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช และคณะ
ราคา:
416 บาท
2099/m_235003_.jpg
2099/m_235003_.jpg
รหัสชุดวิชา: 2350003
สาขาวิชา:
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล (บรรณาธิการ)
ราคา:
290 บาท
38/m_00-012.jpg
38/m_00-012.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200012
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย ; กรองกาญจน์ ศิริภักดี ผู้ปรับปรุง
ราคา:
250 บาท
41/m_DSC_6633.jpg
41/m_DSC_6633.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200014
สาขาวิชา: วิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
ราคา:
200 บาท
2091/m_บ10-103.jpg
2091/m_บ10-103.jpg
รหัสชุดวิชา: 10103บ1-15
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ
ราคา:
30 บาท
780/m_41401_2.jpg
780/m_41401_2.jpg
รหัสชุดวิชา: 41401อ9-15
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ และคณะ
ราคา:
364 บาท
40/m_00-023.jpg
40/m_00-023.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200023
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ราคา:
160 บาท 80 บาท
2098/m_40009.jpg
2098/m_40009.jpg
รหัสชุดวิชา: 2240009
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ราคา:
400 บาท
39/m_00-024.jpg
39/m_00-024.jpg
รหัสชุดวิชา: 2200024
สาขาวิชา: นิติศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ราคา:
200 บาท
790/m_2100280.jpg
790/m_2100280.jpg
รหัสชุดวิชา: 2100280
สาขาวิชา: ตำรายา สุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ราคา:
99 บาท
1379/m_2250005.jpg
1379/m_2250005.jpg
รหัสชุดวิชา: 2250005
สาขาวิชา:
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
ราคา:
360 บาท
58/งานมหกรรม13_24ตค.jpg
10 ต.ค. 2559 ขอเชิญชมและเลือกซื้อหนังสือในงานมหกรรมหนังสือแห่งช...
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์
ระดับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติการเข้าชม
1 7 2 7 8 2 7
วันนี้82
รวมจำนวนผู้เข้าชม1727827
หัวข้อในเว็บบอร์ดทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ คุณสามารถตั้งหัวข้อใหม่ของคุณเองได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม 'ตั้งหัวข้อใหม่'